HÄXERI I ÅBO


På Kvarnberget i Åbo hittade drängen Erik Paltta vintern 1670 ett brev adresserat till Satan. Brevet var skrivet med blod på finska och undertecknat N.W. Skribenten bad djävulen skänka honom 200 riksdaler i utbyte mot sin trohet. Pengarna skulle levereras till den plats där brevet upphittats. Erik Paltta förde brevet till domkapitlet, som i sin tur beslutade att vidarebefordra det till rådstugurätten eftersom man misstänkte att det rörde sig om häxeri.

Ett av de vittnen som hördes i rådstugan var Erik Palttas hustru. Hon berättade att en för henne okänd man hade kommit fram till henne och frågat efter brevet. När fru Paltta frågade mannen hur han kände till brevet försvann han genast. Stadens vaktmästare och stadstjänare kallades också till rådstugan för att med hjälp av handstilen försöka identifiera den som skrivit brevet.

Först efter två månader kunde man avgöra vem skribenten var. Åboborgaren Jakob Nukari hade begärt mönsterskrivaren Nils Kristersson Winter från Viborg häktad eftersom denne var skyldig honom pengar. Under den rättegång som följde erkände Winter att han i berusat tillstånd skrivit brevet och även bedrivit andra former av trolldom. Enligt Guds lag, som var den rådande när det gällde häxeri, skulle Winter dömas till döden. Åbo hovrätt godkände domen, och avrättningen av Nils Winter skedde år 1671 på Galgbacken vid Gertrudsbacken i Åbo.

1600-talet var häxförföljelsernas tid. Från att under tidigare århundraden ha sysslat med förgöring, t.ex. att förstöra mjölklyckan hos grannens ko, var 1600-talshäxan en person som hade ingått en personlig pakt med djävulen. Att flyga på kvast eller något annat redskap till Blåkulla var också något nytt i föreställningen om vad eller vem en häxa var. I de mer avlägsna delarna av den östra rikshalvan, t.ex. i Karelen, var det ofta män som anklagades för att vara häxor. Inte heller i Åbotrakten var detta något ovanligt. I Åbo stad kom den nya föreställningen om häxeri att först få sitt fotfäste vid Åbo akademi. Professorn i hebreiska och grekiska, Martin Stodius, var en av de personer som anklagades för att utöva trolldom.

En annan person inom akademin som blev anklagad för häxeri var studenten Henricus Eolenius. Han anklagades för att ha lärt sig arabiska alldeles för fort, vilket enligt biskop Terserus var ett tydligt bevis på att Eolenius hade ingått en pakt med djävulen. Konsistoriet dömde studenten Eolenius till döden, men domen ändrades senare.

Under 1650- och 1660-talen tilltog kampen mot häxeriet. Rykten om trolldom förekom även i Helsingfors och Viborg. Under dessa år blev Åbo akademi känt som en härd för trolldom. Rektorn för akademin hade hos sina studenter bl.a. påträffat svartkonstböcker. Hovrätten tog itu med ärendet och uppmanade rektorn att göra husrannsakningar för att finna trolldomsböcker. Kanslern för Åbo akademi, generalguvernören Per Brahe, ansåg emellertid inte att det var straffbart att läsa böcker som handlade om magi. Han ville t.o.m. införa astrologi som ett läroämne vid akademin.

I den östra rikshalvan fördes på 1600-talet minst 200 häxprocesser. I 115 av dem utdelades dödsdom. Att bränna den dömda på bål var ovanligt i Åbo eftersom bondebefolkningen i området omkring trodde att röken från bålet förorsakade missväxt. Däremot kunde avrättningen ske genom halshuggning. Domen berodde till stor del på om den dömda hade skadat någon människa eller inte. Övriga straff för häxeri var t.ex. skamstraff, landsförvisning och varning, med en tillhörande uppmaning om att den dömda i framtiden skulle förbättra sitt beteende.

En del av de personer som anklagades för häxeri blev frikända och kunde då erhålla gottgörelse. Professor Georg Alanus änka Elisabet Nilsdotter ställdes år 1667 inför rätta anklagad för att ha tillrett en trolldryck åt biskop Gezelius fru. Inför domkapitlet berättade änkan Elisabet att hon hade berett en dryck gjord av hästlort, gammalt öl, sirap, socker, muskot och saffran för att bota den sjuka biskopinnan. Konsistoriet ansåg att anklagelsen saknade grund. Ärendet gick vidare till hovrätten som även fann änkan oskyldig. Slutligen behandlades ärendet i riksrådet som kallade in biskop Gezelius till förhör. Biskopen erkände att anklagelsen mot Elisabet Nilsdotter var felaktig och dömdes att betala henne 400 daler silvermynt i skadestånd.

Många högutbildade personer i Åbo var emot häxförföljelserna. I synnerhet Per Brahes verksamhet bidrog till att hålla nere häxförföljelserna i Finland. På 1670-talet var häxprocesserna i huvudsak förbi i Finland och i de östra delarna av det som i dag är Sverige. I slutet av århundradet var häxeri och magi visserligen fortfarande vanligt förekommande vid Åbo akademi, men då som objekt för forskning.

Åsa Bonn
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

häxeri -et, -er noituus
hitta I löytää
en dräng 2 renki
adresser/ad, -at, -ade osoitettu
blod, -et veri
underteckn/ad, -at, -ade allekirjoitettu
en skribent 3 kirjoittaja
en djävul 2 djävlar paholainen
skänka II lahjoittaa
i utbyte mot ngt vaihdettaessa jhk
trohet, -en uskollisuus
leverera I toimittaa
föra II viedä
ett domkapitel 5 tuomiokapituli
vidarebefordra I toimittaa edelleen
rådstuvurätt, -en raastuvanoikeus
misstänka II epäillä
röra II sig om ngt olla kyseessä jkn
ett vittne 4 todistaja
en rådstuga 1 raastupa
en hustru 3 vaimo
okän/d, -t, -da tuntematon
försvinna IV (a-u) kadota
en vaktmästare 5 vahtimestari
en stadstjänare 5 kaupunginpalvelija
med hjälp av ngt jnk avulla
en handstil 2 käsiala
identifiera I tunnistaa
först vasta ; ensin
avgöra IV (o-o) ratkaista
en borgare 5 porvari
begära II ngn häktad vaatia jku vangittavaksi
Viborg Viipuri
vara skyldig ngn ngt olla jklle jtak velkaa
en rättegång 2 oikeudenkäynti
erkänna II tunnustaa
i berusat tillstånd juopuneena
bedriva IV (e-i) harjoittaa
trolldom, -en noituus, taikuus
enligt Guds lag Jumalan lain mukaan
rådande vallitseva
döma II till döden tuomita kuolemaan
Åbo hovrätt Turun hovioikeus
godkänna II hyväksyä
en dom 2 tuomio
en avrättning, -en teloitus
ske III tapahtua
en galge 2 hirsipuu
häxförföljelse, -n, -er noitavaino
syssla I med ngt puuhata jkn parissa
förgöring 2 noituminen
förstöra II tuhota
mjölklycka, -n maidontulo
en granne 2 naapuri
en ko 3 lehmä
ingå en pakt med ngn tehdä sopimus jk kanssa
flyga på kvast lentää luudalla
ett redskap 5 väline
Blåkulla Kyöpelinvuori
en föreställning 2 käsitys, mielikuva
avlägs/en, -et, -na etäinen
den östra rikshalvan itäinen osa valtakuntaa
Karelen Karjala
anklaga I ngn för ngt syyttää jtkn jstk
inte heller ei myöskään
i Åbotrakten Turun seuduilla
ovanlig, -t, -a epätavallinen
kom att få sitt fotfäste tuli saamaan jalansijansa
först ensin; vasta
professor i hebreiska heprean kielen professori
grekiska, -n kreikan kieli
utöva I harjoittaa
ett konsistorium 3 konsistori (eräitä kirkollisia ja opetushallinnon elimiä)
fungera I toimia
en domstol 2 tuomioistuin
benåda I armahtaa
rådstugurätt, -en raastuvanoikeus
lära sig II oppia
arabiska, -n arabian kieli
alldeles för fort aivan liian nopeasti
en biskop 2 piispa
tydlig, -t, -a selvä
ett bevis 5 todiste
tillta IV (o-a) lisääntyä
kamp, -en mot ngt taistelu jtk vastaan
ett rykte 4 huhu
förekomma IV (o-o) esiintyä
även myös, jopa
rektorn för akademin akatemian rehtori
bl.a. (=bland annat) muun muassa
påträffa I löytää
svartkonstböcker mustan magian kirjoja
ta itu med ärendet ryhtyä hoitamaan asiaa
uppmana I kehoittaa
en husrannsakning 2 kotitarkastus
generalguvernör, -en kenraalikuvernööri
anse IV (å-e) olla jtk mieltä
emellertid kuitenkin
straffbar, -t, -a rangaistava
t.o.m. (=till och med) jopa, vieläpä
införa II ottaa (käyttöön)
astrologi, -n astrologia,
tähdistä ennustaminen
ett läroämne 4 oppiaine
utdela I dödsdom
antaa kuolemantuomio
bränna II polttaa
den dömde tuomittu
ett bål 5 rovio
en bondebefolkning 2 talonpoikaisväestö
i området omkring lähialueilla
rök, -en savu
förorsaka I aieuttaa
missväxt, -en kato, huono sato
däremot sitä vastoin
en avrättning 2 teloitus
halshuggning, -en mestaus
bero III på ngt riippua jstk
till stor del suureksi osaksi
skada I vahingoittaa
övrig, -t, -a muu
ett straff 5 rangaistus
skam, -men häpeä
landsförvisning, -en maastakarkotus
en varning 2 varoitus
tillhörande siihen sisältyvä
en uppmaning 2 kehoitus
i framtiden tulevaisuudessa
förbättra I parantaa
ett beteende 4 käytös
bli frikän/d, -t, -da tulla vapautetuksi
erhålla IV (ö-å) saada
en gottgörelse korvaus
anklaga I för ngt syyttää jstk
ställa II inför rätta haastaa oikeuteen
en änka leski (n.)
tillreda II valmistaa
en trolldryck 3 taikajuoma
en biskop 2 piispa
inför domkapitlet tuomiokapitulin edessä
bereda II valmistaa
en dryck 3 juoma
hästlort, -en hevonkakka
saffran, -en tai -et sahrami
bota I parantaa
sjuk, -t, -a sairas
en biskopinna 1 piispatar
sakna I grund olla perätön
finna IV ngn oskyldig todeta jku syyttömäksi
slutligen lopulta
behandla I käsitellä
kalla till förhör kutsua kuulusteluun
erkänna II tunnustaa
en anklagelse 3 syytös
felaktig, -t, -a virheellinen, väärä
ett skadestånd 5 vahingonkorvaus
högutbild/ad, -at, -ade korkeasti koulutettu
en häxförföljelse 3 noitavaino
i synnerhet erityisesti
verksamhet, -en toiminta
bidra IV (o-a) till ngt edistää, myötävaikuttaa
hålla IV (ö-å) nere pitää alhaalla, hillitä
en häxprocess 3 noitaoikeudenkäynti
i huvudsak pääasiassa
förbi ohi
i slutet av lopussa
ett århundrade 4 vuosisata
visserligen tosin
fortfarande edelleen, jatkuvasti
förekommande esiintyvä
som objekt för ngt jnkn kohteena
en forskning 2 tutkimus