ÅBO I STORFURSTENDÖMET FINLAND EFTER ÅR 1809: EN KORT ÖVERSIKT

Under hela den tid från 1100-talet fram till 1809 som Finland var en del av Sverige låg Åbo stad i centrum av riket. Avståndet från Åbo över havet till Stockholm var kort – eftersom det länge gick både fortare och enklare att färdas till havs än till lands har havet historiskt snarare förenat områden med varandra än skiljt dem åt. År 1809 förändrades situationen, då det för första gången drogs upp en riksgräns i Bottniska havet mellan Åbo och Stockholm. Efter att Sverige i kriget 1808–09 förlorade hela den östra rikshalvan till Ryssland förvandlades Finland till ett autonomt storfurstendöme i det vidsträckta ryska riket, som i öster sträckte sig ända till Alaska. Sedan medeltiden hade en person som från Åbo begav sig till Stockholm rest till rikets huvudstad – den som gjorde samma resa efter år 1809 reste utomlands.

Att Finland och Åbo nu var en del av det ryska riket påverkade till en början inte nämnvärt Åbobornas vardagsliv. I själva verket var förändringarna förvånansvärt obetydliga. I det finska storfurstendömet följde man efter år 1809 samma lag som under den svenska tiden, nämligen 1743 års svenska lag. Inte heller påverkade riksskilsmässan på kort sikt språkförhållandena – i Finland hade man från början gjort det klart att man ville hålla kvar det svenska språket som administrationens och bildningens språk. I skolorna undervisades fortfarande på svenska, på torgen handlade man fortfarande med svenska mynt och i kyrkorna predikade prästerna fortfarande på svenska – eller på finska i de fall församlingsmedlemmarna hade finska som modersmål.
 
Geografiskt var avståndet från Åbo till den nya rikshuvudstaden S:t Petersburg betydligt längre än avståndet till Stockholm. Trots detta blev Åbos betydelse för en tid i början av 1800-talet ännu större än den hade varit under svenska tiden. För många av de funktioner som under svenska tiden hade skötts från Stockholm fick Finland nu egna institutioner som placerades i Åbo, en naturlig lösning med tanke på att staden var Finlands största och viktigaste. I Åbo fanns storfurstendömets enda universitet och här samlades också landets nya ledning. Eftersom Finlands kyrka inte längre kunde vara en del av den svenska kyrkan fick Finland år 1817 en egen ärkebiskop, som samtidigt var biskop i Åbo stift. Ännu i dag är biskopen i Åbo stift den finländska evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop och har sitt residens på Biskopsgatan i närheten av Åbo domkyrka.

Den gamla kungliga akademin i Åbo blev efter 1809 kejserlig akademi. Det nya ståtliga akademihuset som man hade börjat bygga redan under den svenska tiden i början av 1800-talet stod färdigt år 1817 och observatoriet uppe på Vårdberget två år senare. För att det skulle finnas tillräckligt många tjänstemän som skötte storfurstendömets förvaltning utvidgades också utbildningen vid akademin, däribland språkundervisningen. Tidigare då de som studerade vid akademin i huvudsak blev präster hade de klassiska språken – hebreiska, grekiska och latin – varit centrala i undervisningen. Nu fick akademin också lärare i de moderna språken tyska och engelska och eftersom Finland hade blivit en del av Ryssland också i ryska. Först långt senare kunde man studera finska vid universitetet och ännu längre räckte det innan man fick en lärare i svenska. 

En ny synlig folkgrupp i Åbo efter 1809 var ryssarna. Med tanke på att Finland var en del av det ryska riket blev ryssarna aldrig särskilt talrika i Finland, men eftersom Åbo var en garnisonsstad fanns det i början av 1800-talet minst 1500–2000 ryssar i staden. Eftersom Åbo på den tiden hade bara drygt 10 000 invånare var det knappast ovanligt att man hörde ryska talas på gatorna. På somrarna var trupperna för det mesta ute på landsbygden men på vintern återvände de till staden. Fram till dess att de ryska trupperna fick egna kaserner bodde de i handelsmännens och hantverkarnas gårdar vilket innebar att de kom i nära vardaglig kontakt med stadens invånare. Så småningom byggde man för dem också en ortodox kyrka som än i dag står vid en av de mest centrala platserna i Åbo, nämligen Salutorget.

Som ofta då folk med olika seder och olika språk möts är också konflikter möjliga. Trots att kontakterna mellan ryssarna och de svensk- och finskspråkiga Åboborna i början av 1800-talet var relativt fredliga hände det att man kom på kollisionskurs. Stadens borgare klagade ibland över att inkvarteringen av de ryska soldaterna var en ekonomisk börda, och studenterna som på 1600-talet hade slagits med hantverkargesällerna hamnade nu ibland i slagsmål med de ryska soldaterna. Samtidigt är det uppenbart att den ryska närvaron berikade sällskaps- och nöjeslivet i Åbo. Officerarna i sina präktiga uniformer gav färg åt gatubilden och ordnade stora fester och baler som borgarna ivrigt deltog i. Ryssarna gillade också teater och musik och ordnade föreställningar och konserter som gjorde stadens kulturliv mångsidigare än vad det annars hade varit.    


Åbo förlorar sin ställning som Finlands huvudstad

Trots att Åbo efter 1809 en tid i praktiken fungerade som Finlands huvudstad blev det ganska snart klart att Finlands politiska och ekonomiska tyngdpunkt så småningom skulle flyttas österut eller inåt landet. Då Finland var en del av det ryska riket började så småningom den mångspråkiga metropolen S:t Petersburg mer än Stockholm locka till sig folk från Finland. Redan i början av 1810-talet påpekade man att Åbo, som i det svenska riket hade haft ett centralt läge, numera var en gränsstad mot Sverige och saknade ett tillförlitligt försvar. Finlands politiska ledare ogillade också de livliga kontakter man i Åbo hade till Sverige, eftersom man ville visa de ryska myndigheterna att banden till Sverige hade brutits. I det dagliga livet var det dock litet som förändrades – kontakterna mellan Åbo och Stockholm var på gräsrotsnivå också efter 1809 livliga, såväl bland handelsmän som bland studenter.

Att Finlands huvudstad så småningom skulle flyttas bort från Åbo hade klarnat redan år 1812. Bland de förslag på ny huvudstad som lades fram fanns bland andra Borgå, Lovisa och Tavastehus, men valet föll slutligen på Helsingfors, som på den tiden var en obetydlig stad som hade brunnit ner år 1808. Att valet föll på Helsingfors hade att göra med den färdiga befästningen Sveaborg som ansågs kunna försvara den nya huvudstaden, men framför allt hade branden 1808 gjort att en ny stad kunde byggas upp från grunden. Den nya huvudstaden Helsingfors fick från början ett monumentalt centrum som skulle avspegla Finlands ställning som ryskt storfurstendöme. För en sådan uppgift lämpade sig den ”svenska” staden Åbo sämre.

Flyttningen av Finlands huvudstad från Åbo till Helsingfors skedde stegvis. Länge var Helsingfors en obetydlig stad i jämförelse med Åbo – det skulle räcka ända till 1840-talet innan befolkningsmängden i Helsingfors blev större än befolkningsmängden i Åbo. Det räckte också flera år innan de nya byggnaderna i Helsingfors var färdigbyggda och stadens centrum kring Senatstorget började ta form. Först färdigt blev senatshuset, och år 1819 kunde den finska senaten flytta från Åbo till Helsingfors. Därefter följde andra institutioner en efter en. Kvar i Åbo stannade bland andra ärkebiskopen, Finska Hushållningssällskapet och akademin, som enligt den ursprungliga planen aldrig skulle flytta till Helsingfors.

Den händelse som sedan ledde till att också akademin flyttade från Åbo till Helsingfors fick sin början vid niotiden på kvällen tisdagen den 4 september år 1827. Då fattade en höskulle som stod på handlanden C. G. Hellmans gård på Aningaisbacken vid det nuvarande Trätorget eld. Förr i tiden var stadsbränder vanliga och man var van att försöka hindra dem, men alla ansträngningar att släcka elden eller åtminstone hindra dess spridning visade sig denna gång vara förgäves. Efter bara några timmar var hela sluttningen från Aningais ner till Aura å ett hav av rök och lågor. Den starka vinden gjorde att inte ens ån kunde hejda brandens framfart, utan snart stod också kvarteren kring domkyrkan i lågor. Efter att en sista gång ha slagit tre på natten störtade domkyrkans klockor med hela den övre delen av tornet i marken medan elden fortsatte att sprida sig vidare längs med åstranden mot Kaskisbacken.

Först omkring klockan tre på eftermiddagen följande dag var eldsvådan under kontroll och de stadsbor som stannat kvar kunde se förstörelsen. På Aura ås västra sida hade den mesta bebyggelsen från Aningaisområdet fram till nuvarande Auragatan skadats av elden eller brunnit ner helt och hållet. På den östra sidan hade kvarteren kring domkyrkan och vidare mot Vårdberget lidit betydande skador. Bland de byggnader som skonats av elden fanns akademins observatorium som klarat sig tack vare sitt läge högst uppe på Vårdberget samt de små stugorna som låg bakom Vårdberget. Dessa hus från tiden före branden 1827 har bevarats ända fram till våra dagar – i dag utgör de Klosterbackens museum. Som helhet var branden förödande för Åbo stad. Enligt beräkningar hade bara något mer än en fjärdedel av stadens 1 126 gårdar klarat sig oskadda.

Branden 1827 var slutet för det man kallar ”det gamla Åbo” – på latin ”Aboa Vetus”. Återuppbyggnaden av staden kom snart igång, men stadens utseende blev helt annorlunda än det hade varit före branden då stadens centrum låg intill domkyrkan. För att förhindra att bränder uppstod i framtiden måste de nya byggnaderna kring domkyrkan byggas i sten och på betydligt längre avstånd från kyrkan. Gatorna anlades enligt en ny rutplan och handelns tyngdpunkt flyttades från det som i dag är Gamla Stortorget till åns västra sida, till trakterna omkring det nuvarande Salutorget. Åbo förlorade ännu mer av sin ställning i förhållande till Helsingfors då man efter branden beslutade att också akademin skulle flyttas till Finlands nya huvudstad. Helsingfors blev nu centrum också för Finlands intellektuella liv.

Ännu i dag är Åbo en av de viktigare städerna i Finland och för den som är intresserad av medeltidens eller den svenska tidens historia är Åbo särskilt intressant. I Finland var Åbo den första och största centralorten för det i vårt samhälle som symboliserar det västerländska arvet och som kom till Finland via Sverige: den västerländska lagen, det västerländska kulturarvet och den kristna tron. Som ett bevis på detta sträcker staden Åbo ut sig mellan två av den svenska tidens viktigaste byggnader i hela Finland, Åbo slott och Åbo domkyrka.

Johanna Wassholm
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

ett storfurstendöme 4 suuriruhtinaskunta
en översikt 3 yleiskatsaus
en del 2 osa
ett rike 4 valtakunta
ett avstånd 5 välimatka
kort, -, -a lyhyt
länge kauan
både – och sekä-että
fortare nopeampi
enklare yksinkertaisempi
färdas I matkustaa, kulkea
till havs meritse
till lands maitse
snarare pikemminkin
förena I yhdistää
skilja II åt erottaa
ett område 4 alue
förändras I muuttua
en situation 3 tilanne
dra (o-a) IV vetää
drogs upp vedettiin
en riksgräns 3 valtakunnanraja
Bottniska viken Pohjanlahti
ett krig 5 sota
förlora I hävitä
östra itäinen
en rikshalva valtakunnanpuolisko
förvandlas I muuttua
autonom, -t, -a autonominen
vidsträckt , -, -a laaja, laajalle ulottuva
rysk, -t, -a venäläinen
i öster idässä
sträcka II sig ulottua
ända till aina jhk saakka
sedan medeltiden keskiajalta lähtien
bege (a-e) IV sig till lähteä jhk
utomlands ulkomaille; ulkomailla
påverka I ngt vaikuttaa jhk
till en början aluksi
nämnvärt mainittavasti
en Åbobo 3 turkulainen
vardagsliv –et arkielämä
i själva verket itse asiassa
en förändring 2 muutos
förvånansvärd, -t, -a hämmästyttävä
obetydlig, -t, -a mitätön, vähäinen
följa II noudattaa, seurata
en lag 2 laki
nämligen nimittäin
inte heller ei myöskään
en riksskilsmässa 1 valtakunnan hajoaminen
på kort sikt tässä: välittömästi
språkförhållanden, -a kieliolosuhteet
göra det klart tehdä selväksi
hålla (ö-å) kvar säilyttää, pitää ennallaan
en administration 3 hallinto
bildning, -en koulutus, sivistys
undervisa I opettaa
handla I ostaa, tehdä ostoksia
fortfarande edelleen, jatkuvasti
ett mynt raha, kolikko
predika I saarnata
en präst 3 pappi
en församling 2 seurakunta
en medlem 2 jäsen
som modersmål äidinkielenä
geografisk, -t, -a maantieteellinen
rikshuvudstad 3 valtakunnan pääkaupunki
betydligt merkittävästi
lång längre längst pitkä, pidempi, pisin
trots detta tästä huolimatta
en betydelse 3 merkitys
för en tid joksikin aikaa
i början av ngt jnkn alussa
stor större störst suuri, suurempi, suurin
en funktion 3 toiminta, tehtävä
sköta II hoitaa
hade skötts från Sthlm oli hoidettu Tukholmasta käsin
en institution 3 laitos
placera I sijoitaa
naturlig, -t, -a luonnollinen
en lösning 2 ratkaisu
med tanke på ngt ottaen huomioon, jtkn ajatellen
viktig, -t, -a tärkeä
ett universitet 5 yliopisto
samlas I kokoontua
en ledning 2 johto
inte längre ei enää
en kyrka 1 kirkko
en del 2 osa
en (ärke)biskop 2 (arkki)piispa
ett stift 5 hiippakunta
evangelisk-luthersk evankelis-luterilainen
ett residens 5 virka-asunto, residenssi
Biskopsgatan Piispankatu
i närheten av ngt jnkn läheisyydessä
kunglig, -t, -a kuninkaallinen
en akademi 3 akatemia
kejserlig, -t, -a keisarillinen
ståtlig, -t, -a komea
bygga II rakentaa
redan jo
stod färdigt oli valmiina
ett observatorium 3 tähtitorni
Vårdberget Vartiovuori
tillräckligt tarpeeksi
en tjänsteman 5 virkamies
en förvaltning 2 hallinto
utvidga I laajentaa
utbildning, -en koulutus
däribland tässä:kuten esim.
språkundervisning kielenopetus
tidigare aikaisemmin
studera I opiskella
i huvudsak pääasiassa
hebreiska, -n heprean kieli
grekiska, -n kreikan kieli
latin, -et latinan kieli
tyska, -n saksan kieli
engelska, -n englannin kieli
ryska, -n venäjän kieli
Ryssland Venäjä
först långt senare vasta paljon myöhemmin
räcka II kestää, jatkua
finska, -n suomen kieli
svenska, -n ruotsin kieli
synlig, -t, -a näkyvä
en folkgrupp 3 kansanryhmä
särskilt erityisen
talrik, -t, -a lukuisa
en garnisonsstad 3 varuskuntakaupunki
dryg, -t, -a runsas
en invånare 5 asukas
knappast tuskin
ovanlig, -t, -a epätavallinen
man hörde talas kuultiin puhuttavan
en trupp 3 joukko-osasto; miehistö
trupper joukot, armeija
för det mesta enimmäkseen
på landsbygden maaseudulla
återvända II palata
fram till dess siihen saakka
en kasern 3 kasarmi
en handelsman kauppias, kauppamies
en hantverkare 5 käsityöläinen
en gård 2 piha, talo, maatila
innebära (a-u) merkitä, aiheuttaa
nära lähellä
så småningom vähitellen
en ortodox kyrka ortodoksinen kirkko
en sed 3 tapa, tottumus
ett språk 5 kieli
mötas II kohdata, tavata
en konflikt 3 riita, selkkaus, ristiriita
komma i konflikt med ngn joutua riitaan jkn kanssa
möjlig, -t, -a mahdollinen
trots allt kaikesta huolimatta
relativt suhteellisen
fredlig, -t, -a rauhanomainen, rauhallinen
komma på kollisionskurs joutua riitoihin
en borgare 5 porvari
klaga I över valittaa jstk
inkvartering, -en majoittaminen
en soldat 3 sotilas
en börda 1 taakka
ekonomisk –t –a taloudellinen
en student 3 ylioppilas
slåss (o-a) IV tapella
en gesäll 3 kisälli
hamna i slagsmål joutua tappeluun
uppenbar, -t, -a ilmeinen
närvaro, -n läsnäolo
berika I rikastuttaa
ett sällskapsliv 5 seuraelämä
ett nöjesliv 5 huvielämä
officer officer(e)n, pl officerare upseeri
präktig, -t, -a komea
en uniform 3 univormu
officer i uniform virkapukuinen upseeri
en färg 3 väri
en gatubild 3 katukuva
ordna I järjestää
en fest 3 juhla
en bal 2 tanssiaiset
ivrig, -t, -a innokas
delta (o-a) IV i ngt osallistua jhk
en föreställning 2 näytös, esitys
en konsert 3 konsertti
kulturliv, -et kulttuurielämä
mångsidig, -t, -a monipuolinen
en ställning 2 asema
trots att siitä huolimatta että
i praktiken käytännössä
fungera I toimia
en tyngdpunkt 3 painopiste
politisk, -t, -a poliittinen
ekonomisk, -t, -a taloudellinen
ganska snart aika pian
flyttas I siirtää, muuttaa
österut itään päin
inåt sisään päin
mångspråkig, -t, -a monikielinen
en metropol 3 metropoli, suurkaupunki;pääkaupunki
locka I till sig houkutella luokseen
påpeka I huomauttaa
ett centralt läge keskeinen sijainti
numera nykyään
en gränsstad 3 rajakaupunki
sakna I ngt puuttua; kaivata jtkn
tillförlitlig, -t, -a luotettava
ett försvar 5 puolustus
en ledare 5 johtaja
ogilla I ngt olla pitämättä jstk ; paheksua
livlig, -t, -a vilkas
visa I näyttää
myndigheter, -na viranomaiset
banden till Sverige siteet Ruotsiin
bryta IV (ö-u) IV murtaa; murtua
det dagliga livet arkielämä, jokapäiväinen elämä
på gräsrotsnivå, -n ruohonjuuritasolla
såväl – som sekä – että
klarna I kirkastua, valjeta, selkiintyä
ett förslag 5 ehdotus
lägga IV (a-a)fram ottaa esiin, esittää
bland andra muiden muassa
Borgå Porvoo
Tavastehus Hämeenlinna
ett val 5 valinta
falla IV (ö-a) tässä: osua
på den tiden siihen aikaan
obetydlig, -t, -a merkityksetön
brinna IV (a-u) ned palaa (perustuksiaan myöten)
hade att göra med johtui siitä että, oli kiinni siitä että
färdig, -t, -a valmis
en befästning 2 linnoitus
Sveaborg Suomenlinna
som ansågs kunna jonka katsottiin voivan
försvara I puolustaa
framför allt ennen kaikkea
en brand 3 tulipalo
bygga II upp pystyttää, rakentaa
från grunden alusta
monumental, -t, -a valtava, mahtava
avspegla I kuvastaa
en uppgift 3 tehtävä
lämpa I sig soveltua
ske III tapahtua
stegvis asteittain
i jämförelse med ngt jhk verrattuna
skulle räcka kestäisi
ända till ngt aina jhk saakka
innan ennen kuin
befolkningsmängd, -en väestömäärä
en byggnad 3 rakennus
färdigbygg/d, -t, -da valmiiksi rakennettu
kring ympärillä
ta IV (o-a) form muotoutua, hahmottua
senatshuset senaatintalo
följa II seurata
en efter en yksi toisensa jälkeen
kvar jäljellä
en ärkebiskop 2 arkkipiispa
Finska Hushållningssällskapet Suomen Talousseura
en akademi 3 akatemia
ursprunglig, -t, -a alkuperäinen
en plan 3 suunnitelma
en händelse 3 tapahtuma
leda II till ngt johtaa jhkn
vid niotiden yhdeksän aikoihin
fatta I eld syttyä tuleen
en höskulle 2 heinäparvi
Aningaisbacken Aninkaistenmäki
nuvarande nykyinen
Trätorget Puutori
förr i tiden ennen vanhaan
en stadsbrand 3 kaupunkipalo
vara van, -t, -a olla tottunut
försöka II yrittää
hindra I estää
en ansträngning 2 ponnistus, vaiva
släcka II sammuttaa
eld, -en tuli
åtminstone ainakin
en spridning 2 leviäminen
visa I sig osoittautua
denna gång tällä kertaa
förgäves turhaan
en sluttning 2 rinne
ett hav av rök och lågor savu –ja liekkimeri
stark, -t, -a vahva
en vind 2 tuuli
inte ens ei edes
hejda I estää
framfart, -en raju leviäminen ; eteneminen
utan vaan
snart pian
stå i lågor olla liekeissä
efter att ha slagit lyötyään
en sista gång viimeisen kerran
störta I sortua; suistua; syöksyä
en klocka 1 kello
hela den övre delen koko yläosa
ett torn 5 torni
mark, -en maa
medan sillä aikaa kun , samalla kun
fortsätta IV (a–a) jatkaa
vidare edelleen
längs pitkin
en åstrand 3 jokiranta
Kaskisbacken Kaskenmäki
först vasta
eldsvåda, -n tulipalo
under kontroll hallinnassa
en stadsbo 3 kaupungin asukas
förstörelse, -n tuho
på Aura ås västra sida Aurajoen länsipuolella
en bebyggelse 3 asutus
hade skadats av elden oli tulen vahingoittama
helt och hållet täysin, kokonaan
lida IV (e-i) kärsiä, sietää
en skada 1 vahinko
betydande huomattava
skona I säästää
bland joukossa
klara I sig selviytyä
tack vare ngt jkn ansiosta
ett läge 4 sijainti, tilanne
en stuga 1 tupa, mökki
bakom takana
har bevarats on säilynyt
utgöra olla, muodostaa
Klosterbackens museum Luostarivuoren museo
som helhet kokonaisuudessaan
förödande tuhoisa
enligt beräkningar laskelmien mukaan
något mer än vähän enemmän kuin
en fjärdedel neljäsosa
oskadd/oskadad vahingoittumaton
återuppbyggnad, -en uudelleenrakentaminen
komma IV (o-o) igång päästä käyntiin, lähteä liikkeelle
ett utseende 4 ulkonäkö
annorlunda än toisenlainen kuin
intill vieressä, viereen, lähelle
för att förhindra estääkseen
uppstå IV (o-å) syntyä
i framtiden tulevaisuudessa
bygga i sten rakentaa kivestä
på längre avstånd från pitemmän välimatkan päähän
anlägga IV (a-a) perustaa, panna toimeen
en rutplan 3 ruutukaava
en tyngdpunkt 3 painopiste
en trakt 3 seutu
Salutorget Kauppatori
förlora I menettää, kadottaa
i förhållande till ngt suhteessa jhkn
besulta I päättää
det intellektuella livet älyllinen, henkinen elämä
vara intresserad av ngt olla kiinnostunut jstk
en centralort 3 keskuspaikka
ett samhälle 4 yhteiskunta; yhteisö
symbolisera I symboloida
det västerländska arvet länsimainen perintö
en lag 2 laki
ett kulturarv 5 kulttuuriperintö
den kristna tron kristinusko
ett bevis 5 på ngt todiste, osoitus jstk
sträcka II ut sig ulottua