Svara på frågorna på svenska:

1. Vad berodde det på att trafiken mellan Åbo och Stockholm var både livlig och lätt ända fram till år 1809?
2. Hur förändrades situationen efter år 1809?
3. Hur förändrades livet för åboborna under de första åren under rysk makt?

a) när det gällde att följa lagar och förordningar?
b) när man skötte sina ärenden med myndigheter, studerade eller gick i kyrka?
c)när man var ute och handlade?

4. Vad berodde det på att Åbos ställning efter år 1809 t.o.m. förstärktes i början?
5. Vilket faktum påminner oss fortfarande om att Åbo ännu flera år efter år 1809 var Finlands största och viktigaste stad?
6. För att det skulle finnas tillräckligt många tjänstemän som skötte storfurstendömets förvaltning utvidgades också utbildningen vid akademin. Hur påverkade detta undervisningen i akademin?
7. Varför flyttade det så många ryssar in i Åbo och varför kom också vanligt folk i nära kontakt med dem?
8. Varför har man byggt en ortodox kyrka vid Salutorget?
9. Vilka negativa och positiva följder blev det av att staden befolkades av en massa ryska soldater?

Åbo förlorar sin ställning som Finlands huvudstad

1.Varför ansågs Åbo inte längre vara lämpligt som Finlands huvudstad efter 1809?
2. Hur påverkade den nya situationen kontakterna mellan Åbo och Stockholm?
3. Varför ansåg man sist och slutligen att Helsingfors lämpade sig bäst som Finlands huvudstad?
4. Hurdant var Helsingfors då man började förverkliga flyttet från Åbo?
5. Hur stor del av gårdarna i Åbo klarade sig oskadda och varför skonades akademins observatorium?
6. Hur försökte man öka brandsäkerheten kring domkyrkan i framtiden?
7. Varför var det ett hårt symboliskt slag för Åbo att akademin flyttades till Helsingfors?
8. Varför kan man ännu i dag betrakta Åbo som en av de viktigaste städerna i Finland i synnerhet med tanke på Finlands utveckling till ett västerländskt välfärdssamhälle?